درباره ما

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، محفل انسي فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش ها را به «زمين اجابت» پذيرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانيم سنگ صبور جوانان انديشمند و بالنده ايران پرگهرمان باشيم، به خود خواهيم باليد.
اين اداره با بهره گيري از برخي فرهيختگان حوزه و دانشگاه زمينه ي مناسب را فراهم ساخته تا جوانان بتوانند با اعتماد و بدون دغدغه، مسايل روانشاسي، اعتقادي، سياسي و ... خود را مطرح کنند و جواب هاي مناسب دريافت نمايند. از ابتداي تاسيس اين اداره در سال 1373 تاکنون به بيش از 100 هزار پرسش دانشجويي در زمينه هاي مختلف پاسخ داده است.
در همين راستا همزمان با سال «همت مضاعف، کار مضاعف» ]1389[ اقدام به راه اندازي سايت هاي موضوعي نمود تا اطلاعات مورد نياز مخاطبان را از اين طريق در اختيارشان قرار دهد و كاربران براي مطالعه در هر زمينه به پايگاه اختصاصي آن موضوع مراجعه نمايند.
والله ولي التوفيق
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
معاونت مطالعات راهبردي
اداره مشاوره و پاسخ